LỊCH HỌC

THỜI GIANHỌC VIÊN
THỨ 2 - 26/9/2022LINH - HỌC CA SÁNG
LÀNH - HỌC CA CHIỀU
THỨ 3 - 27/9/2022LINH - HỌC CA SÁNG
THỨ 4 - 28/9/2022
THỨ 5 - 29/9/2022LÀNH - HỌC CA CHIỀU
THỨ 6 - 30/9/2022
THỨ 7 - 1/10/2022
CHỦ NHẬT - 2/10/2022HẬU - HỌC CA SÁNG
THỨ 2 - 3/10/2022
THỨ 3 - 4/10/2022HẬU - HỌC CA SÁNG
THỨ 4 - 5/10/2022
THỨ 5 - 6/10/2022VINH - HỌC CA SÁNG
THỨ 6 - 7/10/2022
THỨ 7 - 8/10/2022TÚ - HỌC CA SÁNG
HOA - HỌC CA CHIỀU
CHỦ NHẬT - 9/10/2022
THỨ 2 - 10/10/2022PHÚ - HỌC CA SÁNG
BÌNH - HỌC CA CHIỀU
THỨ 3 - 11/10/2022QUANG - HỌC CA SÁNG
TÚ - HỌC CA CHIỀU
THỨ 4 - 12/10/2022
THỨ 5 - 13/10/2022VINH - HỌC CA SÁNG
THỨ 6 - 14/10/2022HIỆP - HỌC CA SÁNG
THỨ 7 - 15/10/2022
CHỦ NHẬT - 16/10/2022

Trả lời